Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I:  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja” w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem” .
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, stworzonym aby wspierać kobiety i inicjować ich działalność twórczą, artystyczną i edukacyjną.Siedziba stowarzyszenia mieści się w Krakowie .Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo oStowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Cele i formy działania Stowarzyszenia:

 1. Cele Stowarzyszenia obejmują wspieranie kobiet i inicjowanie ich działalności twórczej, artystycznej i edukacyjnej.
  — wspieranie i prowadzenie „niszowych” działań kulturalnych, twórczych i edukacyjnych,
  — wspieranie i prowadzenie działań kulturalnych, twórczych i edukacyjnych osób należących do mniejszości społecznych
  — organizowanie pomocy dla artystów, twórców, wykonawców oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
  — podwyższanie świadomości społecznej i jej poziomu poprzez propagowanie kultury i sztuki
  — popularyzowanie dorobku kulturalnego i artystycznego kobiet i osób należących do mniejszości społecznych,
  — wspieranie potencjału twórczego
  — animację kultury

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, w zakresie: wystaw, pokazów, performence, spektakli, koncertów, festiwali, plenerów, imprez kulturalnych, warsztatów, szkoleń, konferencji, debat, wykładów i innych sposobów animacji kultury.
 2. Wydawanie i promocja książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
  10. Wykorzystanie nowych technologii – publikowanie, promocja i prowadzenie działań w internecie, w zakresie: tworzenie blogów, serwisów społecznościowych, portali, stron internetowych.
 3. Organizowanie i wspieranie konkursów zwiazanych z celami Stowarzyszenia.
 4. Pomoc i doradztwo w zakresie działań artystycznych, twórczych i edukacyjnych.
 5. Stworzenie warunków rozwoju twórczego dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 6. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w Krakowie, kraju i świecie.
 7. Organizowanie akcji mających na celu rozwój świadomości obywatelskiej oraz podejmowanie dyskusji na tematy społecznie ważne.
 8. Prowadzenie Galerii Sztuki mającej na celu promocję twórczości artystów z Polski oraz całego świata.
 9. Pomoc w realizacji indywidualnych i grupowych projektów artystycznych.
 10. Prowadzenie klubów dyskusyjnych (DKF),spotkań i dyskusji mających na celu dostarczanie wiedzy z zakresu trendów i zachodzących na świecie przemian.

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  — złoży deklarację członkowską na piśmie,
  — przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  — biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  — korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  — udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  — zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  — brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  — przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  — regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
 14. Członkowie honorowi mają obowiązek:
  — brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  — przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
 15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  — pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  — wykluczenia przez Zarząd:
  — z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  — z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  — z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
  — na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  — utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  — śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 16. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w formie uchwały.
 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały, za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: Wszyscy członkowie Stowarzyszenia tj: Członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi i zaproszeni goście, z tym że prawo do podejmowania uchwał posiadają członkowie zwyczajni ,natomiast członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście posiadają głos doradczy.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne zgromadzenie członków zwyczajne zwołuje zarząd, raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad , co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków, zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków w głosowaniu jawnym.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  — określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  — uchwalania zmian statutu,
  — wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  — udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  — rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  — uchwalanie budżetu,
  — podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  — rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  — rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  — rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  — podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  — podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd ,który kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Prezesa ,V-ce Prezesa i Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  — realizacja celów Stowarzyszenia oraz organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia
  — wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  — sporządzanie planów pracy i budżetu,
  — sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  — uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  — podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  — reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  — zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  — przyjmowanie i skreślanie członków.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego, v-ce przewodniczącego oraz członka .Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego .W przypadku równej liczby głosów ,rozstrzyga głos przewodniczącego.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  — kontrolowanie działalności Zarządu,
  — składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  — prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  — składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  — składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez podjęcie uchwały przez członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  — ze składek członkowskich,
  — darowizn, spadków, zapisów,
  — dotacji i ofiarności publicznej
  — z działalności odpłatnej i nieodpłatnej na cele statutowe
 2. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia .Majątek składa się z ruchomości i nieruchomości .Funduszami i majątkiem zarządza zarząd .
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych ,w tym zawierania umów ,udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie w tym Prezes lub Vice Prezes.

 

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną .która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 4. Jednolity tekst statutu Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja

Kraków dn. 17.07.2013